• کربن فعال کاتالیزوری تنها فیلتری است که توانایی حذف کلرامین ها را دارد . کلرامین ها در منابع آبی غالب شهرها یافت می شود.
  • عمر مفید: حدود یک سال (وابسته به کیفیت آب ورودی و دبی آب متفاوت است)

عملکرد:

توانایی حذف کلرین و کلرامین ها

کاتریج فیلتر کربن فعال  کاتالیزوری با سایز 10 اینچ

قابل نصب در کلیه محفظه های تحت فشار  چانسون و مجهز به سیستم آبندی رزوه ای واورینگ