گواهینامه‌ها

 

آب یونیزه قلیایی پردازش شده توسط دستگاه های چانسون دارای تاییدیه BPA free است.

آب یونیزه قلیایی پردازش شده توسط چانسون دارای تاییدیه ISO 9001 است

آب یونیزه قلیایی پردازش شده توسط چانسون دارای تاییدیه  CE است.

آب یونیزه قلیایی پردازش شده توسط چانسون دارای تاییدیه RoHs (Hazardous substances) است

آب یونیزه قلیایی پردازش شده توسط چانسون دارای تاییدیه WQA (water quality association) است

آب  یونیزه قلیایی پردازش شده توسط چانسون دارای گواهینامه  national standard foundation(NSF)  است.

آب یونیزه قلیایی پردازش شده چانسون دارای تایید anti bacteria test results است.

آب یونیزه قلیایی پردازش شده توسط چانسون دارای تاییدیه Russian safety compliant است.

آب قلیایی پردازش شده توسط چانسون دارای تاییدیه کاهش سایز خوشه های آب microcluster است.

آب یونیزه قلیایی پردازش شده توسط چانسون third party tested to be anti bacterial است.

آب یونیزه قلیایی پردازش شده توسط چانسون دارای تاییدیه whole house triple filter anti bacterial test result است.

آب یونیزه قلیایی پردازش شده توسط چانسون دارای تاییدیه maricle santizier است

آب یونیزه قلیایی پردازش شده توسط چانسون دارای تاییدیه maricle sanitizer vertification است

آب یونیزه قلیایی پردازش شده توسط چانسون دارای تاییدیه maricle certification است

آب یونیزه قلیایی پردازش شده توسط چانسون مورد تایید انجمن ملی زنان صاحبان تجارت است.