فیلترهای دوش

فیلتر دوش حمام مدل BF-007
فیلتر دوش چانسون با طراحی زیبا و کارآمد توانایی حذف کلر باقیمانده موجود در آب را داشته و عوامل زیان آور آب راحذف می نماید. همچنین با آزاد سازی یون منفی وکوچک کردن خوشه های آب ویژگی های خاصی به آب می بخشد.